Příspěvek

Trestní oznámení v souvislosti se sportovní halou v Praze 7

Nápadně nevýhodnou smlouvu uzavřela Městská část Praha 7 s občanským sdružením ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA. Halu, kterou na základě žádosti městské části koupilo hl. město Praha za 116 milionů, totiž obratem pronajali původnímu vlastníkovi za tisíc korun měsíčně. Proti takovému nehospodárnému nakládání s veřejnými financemi se Svobodní rázně ohrazují.

“Proti nákupu haly a neexistujícímu ekonomickém plánu na její využití jsem vystupoval již na jednání zastupitelstva, které o odeslání žádosti rozhodovalo,” říká Jiří Kubíček, místopředseda pražského sdružení Strany svobodných občanů. “Následný pronájem haly s odhadní cenou 126 milionů za měsíční cenu 1000 Kč považuji za výsměch všem daňovým poplatníkům. Proto jsem podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, případně trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby nebo podvodu a věřím, že se policii podaří zjistit kdo všechno z tohoto obchodu profituje a kdo za jeho realizací stojí,” dodává.

Odeslání žádosti o odkup haly schválila rada Prahy 7 a zastupitelstvo Prahy 7 ve stejný den a hned druhý den rozhodla o této žádosti i rada hl. města Prahy. Dopis starosty Prahy 7 se žádostí o odkup je však datován již čtyři dny před prvním rozhodnutím. Nad neobvyklou rychlostí rozhodování se Kubíček podivuje. “Zdá se, že někdo na celou realizaci transakce pospíchal a potřeboval ji stihnout schválit ještě před volbami,” doplňuje.

Strana svobodných občanů vznikla v únoru předloňského roku a její zástupci kandidovali i v pražských komunálních volbách. Ve volbách do zastupitelstva Prahy 7 získali kandidáti Svobodných 2.8% hlasů. Ing. Jiří Kubíček je členem předsednictva pražského krajského sdružení Svobodných od ustavujícího sněmu a do dění v Praze 7 se aktivně zapojuje.

Kontakt: František Pecka, pecka@svobodni.cz

Přílohy: text trestního oznámení


Obvodnímu státnímu zastupitelství v Praze 7

Věc : T r e s t n í o z n á m e n í

Dne 6.9.2010 jsem se jako občan Prahy 7 zúčastnil řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7, které svolal starosta Marek Ječmének do velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1 000, Praha 7. Na pořad jednání byl oproti zveřejněné pozvánce dodatečně zařazen bod 0242/10 - “Návrh na vyslovení souhlasu s podáním žádosti MČP7 o schválení možnosti odkoupení budovy č.p. 1080, včetně souvisejících pozemků, vše k.ú. Bubeneč, ve vlastnictví AC SPARTA PRAHA, hlavním městem Praha s následným svěřením MČ P7”, který byl téhož dne projednáván a schválen radou MČ Praha 7 pod číslem 0832/10.

V úvodu projednávání bodu bylo oznámeno, že ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA má zájem prodat budovu sportovní haly umístěné v budově č.p. 1080, včetně souvisejících pozemků a zastupitelům byl předložen návrh na schválení podání žádosti hlavnímu městu Praze o odkup této nemovitosti a jejím následném svěření MČ Praha 7. Součástí podkladového materiálu byl i dopis - žádost pana starosty adresovaný náměstkovi primátora panu Klegovi, ve kterém mimo jiné uvedl: “Za MČ Praha 7 jsem schopen Vám přislíbit v případě souhlasu hl. m. Prahy s koupí haly vč. pozemků zastavěných tímto objektem, že po následném svěření tohoto majetku MČ Praha 7 je městská část připravena starat se o tyto nemovitosti s péčí řádného hospodáře včetně jeho zvelebování ke spokojenosti všech Pražanů a to bez nároků na dotace.”

Jeden ze zastupitelů se dotázal, zda existuje ekonomická studie, která by odkryla provozní a investiční náklady. Starosta odpověděl, že takovou studii nechá případně zpracovat až po odkupu nemovitosti a jejím svěřením do péče Městské části Praha 7. K tomuto jsem se já vyjádřil tak, že tento postup pana starosty je zcela nezodpovědný a že není možné, aby pan starosta sliboval Magistrátu hl. m. Prahy, že se o budovu bude starat s péčí řádného hospodáře bez nároku na dotace, když neví, jaký finanční objem bude k zajištění tohoto slibu potřeba.

Poté byl návrh většinou zastupitelů MČ Prahy 7 schválen. Následně o žádosti pana starosty Ječménka jednala hned druhý den, tedy 7.9.2010 rada hl. m. Prahy, která obdržela jeho dopis datovaný 2.9.2010, tedy 4 dny před schválením žádosti radou i zastupitelstvem MČ Praha 7.

Rada hl. m. Prahy schválila návrh usnesením 1554 a v následném hlasování dne 16.9.2010 přijalo i zastupitelstvo hl. m. Prahy pod číslem usnesení 40/72 tento návrh a na základě smlouvy KUX/23/10/008322/2010 dne 30.11.2010 hlavní město Praha halu i s pozemky koupilo za 116.321.634,- Kč.

Dne 10.12.2010 pak hl. m. Praha uzavírá s MČ Praha 7 smlouvu o výpůjčce číslo VYP/23/10/008356/2010. Dne 21.12.2010 pak rada MČ Prahy 7 schvaluje smlouvu “o přenechání nemovitosti č.p. 1080 Nad Král. oborou 51 včetně souvisejících pozemků za účelem provozování sportovního zařízení” s původním majitelem, občanským sdružením ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA a to za cenu 1000 Kč měsíčně.

Dle mého názoru se jedná o zjevně pro obec nevýhodnou smlouvu, kdy nemovistost v odhadní ceně 129 246 260,- Kč MČ Praha 7 pronajímá za cenu 1000 Kč za měsíc. Návratnost investice při takovém pronájmu je více než 10 000 let. V minulosti si přitom MČ Praha 7 jednu z hal v nemovitosti sama pronajímala za cenu 10.000 Kč na jediný den. Městská část Praha 7 se navíc zavázala nemovitost pojistit ve prospěch hl. m. Prahy a tuto povinnost nepřenesla na nájemce, náklady na pojištění tedy bude hradit k tíži svého vlastního rozpočtu. Zarážející je též to, že za těchto nápadně nevýhodných podmínek byla nemovitost pronajata jejímu původnímu vlastníku. Ten navíc dne 1.10.2010 pronajal jednu ze dvou sportovních hal, které se v nemovitosti nachází, firmě VICTOR spol. s r.o. za účelem provozování badmintonové haly a tento pronájem stále trvá.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že tímto jednáním mohla být naplněna skutková podstata trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku ve smyslu § 220 zákona č. 40 / 2009 Sb., trestního zákoníku, případně trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby ve smyslu § 329 nebo podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku. Proto tímto podávám trestní oznámení na neznamého pachatele a žádám Vás o vyšetření věci.

Dále žádám, abyste mě ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a stavu věci.

Tento příspěvek je licencován pod CC BY 4.0 autorem.